Noo Phước Thịnh góp giọng cùng Lam Trường, làm mới 'Mưa phi trường'