Hát lại hit 20 năm, Lam Trường vui mừng vì tránh được lịch World Cup