Em không phải TP Cảng nhưng vẫn vào lót gạch hóng :))