16/05 : Chương trình Trái tim yêu thương trực tiếp HTV
18/05 : Phòng trà Không Tên
19/05 : Bar MTV
23/05 : Chương trình kỷ niệm cố nhạc sĩ Bảo Phúc.
26/05 : Chương trình Ngàn ly sữa cho trẻ em...