A2 nhỏ hơn vợ mình tới 30 tuổi

http://uphinhnhanh.com/images/5562479_01.jpg

http://uphinhnhanh.com/images/4479342_02.jpg