Lam Trường - Ghi hình Kết nối cùng Sao DN1 06-03-2013
img_5655
img_5655
img_5660
img_5660
img_5664
img_5664
img_5668
img_5668
img_5676
img_5676
img_5677
img_5677
img_5690
img_5690
img_5692
img_5692
img_5699
img_5699
img_5711
img_5711
img_5713
img_5713
img_5730
img_5730
img_5744
img_5744
img_5760
img_5760
img_5761
img_5761
img_5773
img_5773
img_5776
img_5776
img_5777
img_5777
img_5783
img_5783
img_5786
img_5786
img_5797
img_5797
img_5798
img_5798
img_5807
img_5807
img_5816
img_5816
img_5828
img_5828
img_5830
img_5830
img_5833
img_5833
img_5840
img_5840
img_5841
img_5841
img_5842
img_5842
img_5855
img_5855
img_5882
img_5882
img_5889
img_5889
img_5963
img_5963
img_5975
img_5975