Lam Trường - Chia tay trong mưa [ Lam Trường 9PM live SS2 tập 5]
_mg_0578
_mg_0578
_mg_0582
_mg_0582
_mg_0589
_mg_0589
_mg_0599
_mg_0599
_mg_0628
_mg_0628
_mg_0631
_mg_0631
_mg_0632
_mg_0632
_mg_0633
_mg_0633
_mg_0644
_mg_0644
_mg_0659
_mg_0659
_mg_0661
_mg_0661
_mg_0680
_mg_0680
_mg_0681
_mg_0681
_mg_0695
_mg_0695
_mg_0702
_mg_0702
_mg_0704
_mg_0704
_mg_0715
_mg_0715
_mg_0725
_mg_0725
_mg_0727
_mg_0727
_mg_0729
_mg_0729
_mg_0730
_mg_0730
_mg_0734
_mg_0734