Lam Trường - Ánh mắt của cha [Lam Trường 9PM live SS2 tập 3]
_mg_0040
_mg_0040
_mg_0041
_mg_0041
_mg_0044
_mg_0044
_mg_0046
_mg_0046
_mg_0049
_mg_0049
_mg_0051
_mg_0051
_mg_0057
_mg_0057
_mg_0062
_mg_0062
_mg_0068
_mg_0068
_mg_0069
_mg_0069
_mg_0075
_mg_0075
_mg_0080
_mg_0080
_mg_0081
_mg_0081
_mg_0083
_mg_0083
_mg_0085
_mg_0085
_mg_0088
_mg_0088
_mg_0093
_mg_0093
_mg_0098
_mg_0098
_mg_0101
_mg_0101
_mg_0102
_mg_0102
_mg_0104
_mg_0104
_mg_0108
_mg_0108
_mg_0111
_mg_0111
_mg_0112
_mg_0112
_mg_0126
_mg_0126
_mg_0128
_mg_0128