Lam Trường - Ghi hình Sài Gòn chiều thứ 7 02-08-16
ghihinhsgct7 020816 1
ghihinhsgct7 020816 1
ghihinhsgct7 020816 2
ghihinhsgct7 020816 2
ghihinhsgct7 020816 3
ghihinhsgct7 020816 3